กิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสารพิษจากเชื้อรา ประจำปี 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสารพิษจากเชื้อรา ประจำปี 2564

อาจารย์ สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสารพิษจากเชื้อรา ประจำปี 2564 ในวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านการออนไลน์ด้วยโป...
  • Admin WTU Website
โครงการอบรมความรู้ทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ Eyes & Exotic Pets Talk

โครงการอบรมความรู้ทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ Eyes & Exotic Pets Talk

คณาจารย์และนิสิตสัตวแพทย์เข้าร่วม โครงการอบรมความรู้ทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ Eyes & Exotic Pets Talk โดย อาจารย์ น.สพ.ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร์ ในวัน...
  • Admin WTU Website
เข้าร่วมการจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”

เข้าร่วมการจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”

คณะบดีและคณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมการจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัยภายใต้การเปล...
  • Admin WTU Website
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งในด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดกิจก...
  • Parida Ouamsaoad