กิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งในด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดกิจก...
  • Parida Ouamsaoad
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒน...
  • Parida Ouamsaoad
The 1st OIE Sub-Regional Virtual Workshop on Veterinary Education Establishment (VEE) Accreditation

The 1st OIE Sub-Regional Virtual Workshop on Veterinary Education Establishment (VEE) Accreditation

ตัวแทนอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting กับ World Organization for Ani...
  • Parida Ouamsaoad
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดย ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม ประคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และคณะ...
  • Parida Ouamsaoad