กิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

ตัวแทนคณาจารย์และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประม...
การตรวจติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2564

การตรวจติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2564

การตรวจติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรและสถ...
อบรมออนไลน์การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน (Systematic review, Mata-analysis and Publication guidelines)

อบรมออนไลน์การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน (Systematic review, Mata-analysis and Publication guidelines)

คณาจารย์คณะสัตวแพทย์เข้าร่วมการอบรมออนไลน์การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน (Systematic review, Mata-analys...
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสารพิษจากเชื้อรา ประจำปี 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสารพิษจากเชื้อรา ประจำปี 2564

อาจารย์ สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสารพิษจากเชื้อรา ประจำปี 2564 ในวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านการออนไลน์ด้วยโป...