รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ โดยมี - ดร.ปริญญา จิตอร่าม ตัวแทนสภาการสาธารณสุขชุมชน - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี มหาวิทยาลัยพะเยา - อาจารย์กิตติศักดิ์ หลวงพันเทา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร - อาจารย์ขจรศักดิ์ ผิวเกลี้ยง ผอ.รพ.สต.บ้านบ่อปั้น จ.สุพรรณบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างสูง