รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ โดยมี - รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ดร.ปริญญา จิตอร่าม ตัวแทนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี มหาวิทยาลัยพะเยา - คุณอุมาพร ครองสกุลสุข กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - คุณสิทธิ์ระพี ช้างหมื่นไวย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างสูง