รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดการสอบในรายวิชาการวิจัยทางสาธารณสุข นิสิตชั้นปีที่ 4 (วันที่ 19-22 ธ.ค. 2563) ณ ห้อง 1203 อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นครับ