รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง ข้อกำหนดISO45001:2018 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ Yealink Meeting โดย อาจารย์ ดร.นพกร อุตสาหะนันท์ โดยการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จป. จากบริษัทต่างๆ