รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ นายอับดุลมาลิก รอเสะ และนางสาวพิชญานิน แทนสา ในนามตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Young TH Leader & Innovator's Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ และโรงแรมสวนดุสิตเพลส