รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ กศน.อำเภอต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ 10 แห่ง ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์ กศน.อำเภอชุมพลบุรี กศน.อำเภอสังขะ กศน.อำเภอจอมพระ กศน.อำเภอพนมดงรัก กศน.อำเภอศรีณรงค์ กศน.อำเภอบัวเชด กศน.อำเภอท่าตุม กศน.อำเภอรัตนบุรี กศน.อำเภอศรีขรภูมิ กศน.อำเภอปราสาท ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอาเซียน กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์