รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ(สูงอายุใส่ใจ 6 อ.) ตำบลพระครู จังหวัดบุรีรัมย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ ทำกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจ 6 อ.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ ่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบ พระครู จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ (สูงวัยใส่ใจ 6 อ.) โดยเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุในการทำงานร่วมกันและให้ความรู้เกี่ยวกับกานดูสุขสุขภาพทั้งกายและใจ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561