รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ

พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ คณะสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 กันยายน 2561