รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์


นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์. ศึกษาดูงานด้านอาชีวเวชกรรม. โรงพยาบาลบุรีรัมย์. จาก นพ.ชัยณรงค์ รัตนพนาวงษ์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เช่น occupational disease. การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ด้วยเครื่อง audiometer. การสอบสวน silicosis