รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

รับสมัครอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์(สาขาสิ่งแวดล้อม)


คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1 มีสัญชาติไทย
2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาสิ่งแวดล้อม
4 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5 มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือ มีผลงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง
6 มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
7 อื่นๆ
วิธีสมัคร
1 สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ชั้น3 เลขที่ 123 หมู่11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2 ติดต่อสอบถาม โทร 063-219-2099 (08.30-17.00 น.)