รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง


คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ "ผ่าน" การประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง


ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการตรวจประเมินซ้ำการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ 123 หมู่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดยมีผลการประเมินระดับ "ผ่าน" และรับทราบหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2559 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี