รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562

อ.จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์รักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทาทอง 5 ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา