กิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

RSS
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 มีการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 มีการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 มีการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 4 ราย โดยมี ...
  • Admin WTU Website
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 มีสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธฺ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 มีสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธฺ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 มีสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธฺ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน...
  • Admin WTU Website
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567

บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุม อาคาร...
  • Admin WTU Website
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 มีสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐปราศาสนศาสตร์

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 มีสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐปราศาสนศาสตร์

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 มีสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐปราศาสนศาสตร์ จำนวน 2 ราย มี ท่าน ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง ...
  • Admin WTU Website