กิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

RSS
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...
  • Admin WTU Website
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมุ่งประสบการณ์ ฯ ด้วย CLEและเทคโนโลยี

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมุ่งประสบการณ์ ฯ ด้วย CLEและเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมุ่งประสบการณ์อย่างมีคุณภาพด้วย CLE และเทคโนโลยี วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ สำนักง...
  • Admin WTU Website
โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565วัน...
  • Admin WTU Website
ประชุมวิชาการครั้งที่ 22 วันที่ 24 มิถุนายน 2566

ประชุมวิชาการครั้งที่ 22 วันที่ 24 มิถุนายน 2566

  • Admin WTU Website