รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการจากทันตแพทยสภา ได้เข้าตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น