รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

อบรมพัฒนาเว็ปไซต์

วันนี้ เวลา 13.30 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเว็บไซต์สำหรับคณะและหน่วยงาน Version 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเทคโนโลยยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบวิธีการใช้งานเว็บไซต์ Version 2 พร้อมแนะนำการเตรียมข้อมูลก่อน upload ลงเว็บไซต์ ณ ห้อง Data Entry Room ชั้น 4 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์