รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

งานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๙ ปี “ก้าวต่อไปด้วยใจมุ่งมั่น”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจที่สำคัญ คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีการผลิตผลงานวิจัยและให้บริการวิชาการชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นแหล่งพึ่งพิงด้านวิชาการและด้านการส่งเสริมสุขภาพรักษาทันตสุขภาพของชุมชนโดยรอบและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครบรอบวันสถาปนา 9 ปี จึงจัดงานงานครบรอบวันสถาปนาคณะ และงานประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาการ ความคิดเห็นทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตในช่วงที่ผ่านมา ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น