รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ป.ท. วาระที่ 2 ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา อ.ทพญ.สิริพร สาสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ป.ท. วาระที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดย อ.ทพญ.สิริพร สาสกุล ได้สรุปผลการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ว่า"ทำให้ทราบแผน/นโยบายจาก ศ.ป.ท. และทันตแพทยสภา เพื่อนำมาใช้ในการทำงานและปรับการเรียนการสอนในคณะให้สอดคล้อง"