รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ออกหน่วยบริการทันตกรรม โรงเรียนธรรมิกวิทยา

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา อ.ทพ.ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พล.ร.ต.ทพ.จตุพร พุกกะเวส และ อ.ทพญ.ชนกานต์ จินดาโรจนกุล อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ร่วมออกหน่วยบริการทันตกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทยและมูลนิธิศาสตราจารย์ทันตแพทย์วัฒนะ มธุราสัย มีการรักษาทางทันตกรรม ได้แก่ ตรวจฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ อุดฟัน ถอนฟัน และให้ความรู้ทันตสุขภาพแก่เด็กนักเรียนและผู้ที่สนใจ ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี