รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มื่อวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อภิวัฒน์ ฤทธาภัย อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมออกภาคสนามปฏิบัติงานในหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสาธารณประโยชน์แก่ประชาชน โดยไม่มีค่าตอบแทน ณ โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี