รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ตรวจ อุด ขูด ถอน ฟรี!!

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เปิดให้บริการ ตรวจวินิจฉัย อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน ฟรี

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น.

ณ คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วัชรพล) 

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
โทรศัพท์ 02-5635251 , 083-348-1943
วันเวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
Mail. naruemol.ch@western.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ 086-446-8314

คลีนิกทันตกรรม วิทยาเขตวัชรพล
โทรศัพท์/โทรสาร 02-563-5251
วันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 น.