รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

อบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 อ.ทพญ.ทิพย์จุฑา พรเลิศธนพงษ์ และ อ.ทพ.ศราวุธ วงศ์รัตนกาญจน์ อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ทันตแพทย์ได้เรียนรู้และพัฒนาในด้านการบริหารการศึกษาและการสอนทั้งทางคลินิกและในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้นโดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย