ข่าวสารคณะนิติศาสตร์ — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
โครงการอบรมการเข้าใช้ระบบสารสนเทศและการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย 

โครงการอบรมการเข้าใช้ระบบสารสนเทศและการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทำโครงการตามกรอบ PDCA 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทำโครงการตามกรอบ PDCA 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการปันน้ำใจให้น้องผู้ยากไร้ครั้งที่2 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการปันน้ำใจให้น้องผู้ยากไร้ครั้งที่2 

กำหนดการโครงการปันน้ำใจ2

กำหนดการโครงการปันน้ำใจ2