รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสระลงเรือ

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ได้ร่วมมือกับอำเภอห้วยกระเจา จัดโครงการ ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี