รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย อาจารย์นีรนุช เนื่องวัง คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ