รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดวังไผ่

   คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีอ. กนกนวล กุลเถื่อน ได้ร่วมมือกับอำเภอห้วยกระเจา จัดโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดวังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี