รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ธุรกิจสมัยใหม่กับการเตรียมความพร้อมทางภาษีอากร

โครงการสัมมนาวิชาชีพ บรรยายหัวข้อ “ธุรกิจสมัยใหม่กับการเตรียมความพร้อมทางภาษีอากร”


จัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล