รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการพัฒนาศักยภาพื้อวถิ่นไทยทรงดำ

   โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นไทยทรงดำ ของคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ณ อาคารบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561- วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 และมีการมอบโลโก้สินค้า ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยนายอำเภอห้วยกระเจา