รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการพัฒนาศักยภาพื้อวถิ่นไทยทรงดำ

    โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ณ อาคารบริหารธุรกิจและ


รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่จัดกิจกรรม วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยมีวิทยากร อาจารย์นีรนุช เนื่องวัง คณบดี

 ลักษณะของกิจกรรม

 เป็นการบรรยายและชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอก แนะนำหลักเกณฑ์การประเมินฯ และขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆในการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคณะบริหารธุรกิจและ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น