รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการยิ้มเคลื่อนที่

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ออกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

#โครงการบัญชีครัวเรือน

#นำทีมโดยท่านนายอำเภอห้วยกระเจา