รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ 

คณะบริหารฯ ร่วมกับคณะสาธารณสุข และคณะนิติศาสตร์ฯ กับเทศบาลสระลงเรือ จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ โรงเรียนผู้สูงอายุ

 ในวันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563