รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018

        จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเสริมสร้าง และผลักดันการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และความยั่งยืนของสังคมด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทุกภาคส่วน รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา

ให้มีขีดความสามารถ และความเข้ม

แข็งมากขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นแหล่งพื้นฐานที่สำคัญ ในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้าน

เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้

เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ประชาชนทุกระดับมีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง และใช้สารสนเทศได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ

และรู้เท่าทัน

        ด้วยเหตุนี้ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญ และต้องการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานา

อารยประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการแข่งขัน ทักษะทางด้าน ไอทีภายใต้ ”โครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2018” ขึ้น

โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16 ซึ่งผลจากการแข่งขัน

บนเวทีประเทศไทยนี้ จะคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.aritedu.com/olympic2018/