รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการสัมมนา

โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

เพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สวก.”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สวก.” ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 -15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

Download เอกสารประกอบ