รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ"ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๕"

รายละเอียดเพิ่มเติม   http://sepsa.ubu.ac.th/