รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

เปิดหลักสูตรการเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม Amos

ผู้ที่สนใจสามารถดูได้รายละเอียดได้ดังนี้

- ใบสมัครเข้าอบรมโครงการ Amos

 - กำหนดการโครงการการเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม Amos


เบอร์โทรติดต่อ   
 088-5852040