รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

นวัตกรรมการบริการธุรกิจยุค 4.0)

นวัตกรรมการบริการธุรกิจยุค 4.0

รายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.bba.ubru.ac.th/banic2018/getmenu.php?menuid=4#amenu