รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการ "พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และ ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน" (Certificate Program)

โครงการ "พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และ ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน" (Certificate Program)

รายละเอียดหลักสูตร :

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

1. ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ

2. ปัจจุบันท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล และ

3. ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่ประจักษ์ และ

4. ท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมาอย่างน้อย 15 ปี หรือ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต

5. ท่านมีประสบการณ์ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ หมายเหตุ: หากท่านมีอายุใบอนุญาต 15 ปีตามข้อ 4 ต้องมีประสบการณ์ข้อที่ท่านเลือกไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือหากท่านมีอายุใบอนุญาต 10 ปี ตามข้อ 4 ต้องมีประสบการณ์ข้อที่ท่านเลือกไม่น้อยกว่า 10 ปี • เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 10 ปี

• เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนวิชาเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 10 ปี

• เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี และเป็นหรือเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีรวมกัน ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 10 ปี เงื่อนไขการรับเข้าอบรม

• ผู้สมัครต้องผ่านการกลั่นกรองและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

• 40 คน

เงื่อนไขการได้รับประกาศนียบัตร

• ต้องเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า 90% ของชั่วโมงอบรมทั้งหมด (จำนวนชั่วโมงที่ขาดเรียนได้ 4 ชั่วโมง จากชั่วโมงอบรมทั้งหมด) และผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 70% ของคะแนนทั้งหมด

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 14 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561

สถานที่ฝึกอบรม : ณ โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31

อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 15,000.00 บาท

อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 0.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม   https://eservice.fap.or.th/accounttraining/courseDetail.php?Code=CSO18070041