รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ บทบาทมหาวิทยาลัย กับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัคร เพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคม ในประเทศเกาหลีใต้

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอน และการทำงานเพื่อสังคมในประเทศ

ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2560

ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

รับเพียง 20 ท่านเท่านั้นขยายเวลาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯถึงวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560เกาหลีใต้”(University and Promotion of Volunteering for Teaching & Learning and Social Engagement in South Korea)

ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2560

ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น

ขยายเวลาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯถึงวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวสุกัญญา เศษขุนทด  sukanya@knit.or.th 02 126 7632ถึง34 ต่อ 103

นายสมเกียรติ กิติเมธาวีนันท์ somkiat@knit.or.th 02 126 7632ถึง34 ต่อ 123

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

1. รายละเอียดโครงการอาสาสมัครเกาหลี

2. กำหนดการ

3. แบบตอบรับเข้าร่วม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.knit.or.th/web/2017/09/seoul-korea/