รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2

 (University and Promotion of Volunteering for Teaching & Learning and Social Engagement in South Korea # 2)

ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้


เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ, Character Education, การจัดการเรียนการสอนด้วยแนวทาง Service Learning /Active Learning /

Community Service /Socially-Engaged Academics การบริการวิชาการ การวิจัย ผ่านกระบวนการทำงานอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคม พร้อมพูดคุยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและ

องค์กรอาสาสมัครในประเทศเกาหลีใต้ รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

1. รายละเอียดโครงการ

2. กำหนดการ