รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ด่วน!!!! เปิดรับสมัครผู้รับทุนมหาบัณฑิต สกว.รุ่นที่ 15

ด่วน!!!! เปิดรับสมัครผู้รับทุนมหาบัณฑิต สกว.รุ่นที่ 15ช่วงเวลายื่นเอกสารสมัครขอรับทุน 15 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2561

(พิจารณาวันสุดท้ายของการส่งเอกสารจากการลงตราประทับของไปรษณีย์)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครทุนมหาบัณฑิต สกว.

1.ผู้สมัครขอรับทุนต้องอยู่ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น ทั้งในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

2.ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่เกิน 1 ปี (หากผู้สมัครกำลังอยู่ในช่วงระหว่างรอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายในเทอมต้นของปีการศึกษา 2561 ขอให้แนบหนังสือรับรองจากประธานหลักสูตร)

3. ผู้สมัครทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่มต้องติดต่อขอรับการร่วมทุนจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเพื่อร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือรับสมัครทุนได้จากลิงค์  mag.trf.or.th/2016

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

trfmagfund@gmail.com

จัดส่งเอกสารเอกสารสมัครขอรับทุนมหาบัณฑิต สกว. ตามที่อยู่โครงการฯ

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

สำนักงานโครงการ ห้อง 813 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครทุนรุ่นที่ 15"