รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการ Young Financial Star Competition 2019

โครงการ Young Financial Star Competition 2019

   เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน
 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี หากคุณมีความรู้ มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมก้าวสู่เส้นทางของนักวางแผน

     การเงินและการลงทุน ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่... เข้มข้นกับความรู้ทางการเงิน พร้อมเปลี่ยนคุณเป็นมืออาชีพ ชิงรางวัลรวมกว่า 7,000,000 บาท

     วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาด

ทุน จัดโครงการ Young Financial Star Competition 2019 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17

ข่าวประชาสัมพันธ์

YFS 2019 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ - 17 มี.ค. 62  

หมายเหตุ : ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://www.set.or.th/yfs/main/home/index.html

Section