รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะจัดโครงการกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการออนไลน์
เรื่อง โครงการกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่
ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.ฑัตษภร ศรีสุข