รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานทางวิชาการ

คณะและมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาอาจารย์และนักวิจัย โดยสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนการยกย่องอาจารย์ที่มี ผลงานวิจัย งานวิจัยดีเด่น งานจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร คุ้มครองสิทธิ์ หรืองานที่มีคุณภาพต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ