รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนบุคคลทั่วไป ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 4 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ที่  www.ocsc.go.th/scholarship/personal or http://scholar.ocsc.go.th