รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ผลงานคณะ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

IQA2.2 (ระดับหลักสูตร )แบบสอบถามความพึงพอใจ

IQA  แบบสอบถามความพึงพอใจขอนิสิตต่อโครงการ

IQA(3.2/3.3/6.1 ระดับหลักสูตร) บบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการศึกษา

IQA 2.1 แบบประเมินความพึงพอใจการส่งเสริมการวิจัยและวิชาการของบุคลากร ปีการศึกษา

IQA(4.1/5.1(ระดับคณะวิชา )แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

IQA(4.3/3.2/3.3/6.1 (ระดับหลักสูตร)แบบสอบถามความึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการการศึกษา

IQA  5.4 ข้อ 11 (ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร

IQA  7.3 แบบประเมินการสารสนเทศ แบบประเมินความคิดเห็นประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

IQA  5.4 ข้อ 12 และ IQA  2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฎิงาน ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน

IQA 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 4 (ระดับคณะวิชาและสถาบัน) แบบประเมินตนเองในกรปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารคณะวิชา /มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

IQA 5.2 ตามแบบฟอร์มที่ 5.1.2 ข้อ 3 (ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแต่ละรายวิชา

การขอจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ของ ผศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม

หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ของ ผศ.ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ จรัสพงศ์ คลังกรณ์

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพิชชา เถลิงพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ อินหว่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ สุขสม

สรุปแบบความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2560

สรุปแบบความพึงพอใจ