รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินตนเองระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินตนเองระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์


 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 ในวันที่4 ตุลาคม 2561