รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561   

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 


        วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.251 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและ

รัฐประศาสนศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 เป็นการบรรยายและลงมือปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับรองวิทยาฐานะของคณะบริหารธุรกิจ

และรัฐประศาสนศาสตร์และเพื่อที่จะได้พัฒนาในเรื่องหลักสูตรของคณะรวมถึงพัฒนาเรื่อง มคอ. 3 มอค. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 ในคณะ

บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ และเรื่องของการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งยังเป็นการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการ

สอนของอาจารย์และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีอาจารย์นีรนุช เนื่องวัง คณบดี เป็นประธาน

และผู้ให้ความรู้เรื่องมคอ. 3 มอค. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และทางคณะขอขอบคุณ ผศ.ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร ที่มาร่วมให้ความรู้เรื่องของการขอ

ตำแหน่งทางวิชาการ