รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ศิษย์ปัจจุบัน

แผนกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculun mapping)

รายวิชา (Curriculun mapping)คบธ. ปกติ - ทางไกล

รายวิชา (Curriculun mapping) บัญชี ปกติ - ทางไกล

รายวิชา (Curriculun mapping) รปศ.ปกติ -ทางไกล