รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.พลับพลาไชย ตอนทำดอกไม้ด้วยวุ้นใส

โครงการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.พลับพลาไชย ตอนทำดอกไม้ด้วยวุ้นใส