รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

คณะบริหารธุรกิจฯ เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

"หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"

บรรยายโดย ผศ.ดร.ภัครดา เกิดประทุม ดร.อุดม สมบูรณ์ผล และ ดร.เกรียติก้อง มูลเมือง ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2564
ณ ครัวครูน้อมโฮมสเตย์ ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก